பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ள 20 முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளின் விபரம் – Final Result

  • August 8, 2020
  • 102
  • Aroos Samsudeen
பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ள 20 முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளின் விபரம் – Final Result

அமையவுள்ள பாராளுமன்றில் 20 முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் .

1 – ரவுப் ஹக்கீம்

2 – அப்துல் ஹலீம்

3 – அதாவுல்லா

4 – ஹரீஸ்

5 – பைசல் காசிம்

6 – முஷாரப்

7 – முஜிபுர் ரஹ்மான்

8 – மரிக்கார்

9 – இம்ரான் மஹ்ரூப்

10 –  தெளபீக்

11 – ரிஷாத் பதியுதீன்

12 – காதர் மஸ்தான்

13 – அலி சப்ரி ரஹீம்

14 – ஹாபிஸ் நஸீர்

15 – கபீர் ஹாஷிம்

16 – இஷாக் ரஹ்மான்.

17  – இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்

18 – மர்ஜான் பலீல்

19 – அலி சப்ரி

20 – முஸம்மில்

Tags :
comments