இம்தியாஸ் உள்ளிட்ட 7 பேரை தேசியப் பட்டியலுக்கு நியமித்த SJB – SLMC + ACMC க்கு இடமில்லை

  • August 8, 2020
  • 237
  • Aroos Samsudeen
இம்தியாஸ் உள்ளிட்ட 7 பேரை தேசியப் பட்டியலுக்கு நியமித்த SJB – SLMC + ACMC க்கு இடமில்லை

இம்தியாஸ் உள்ளிட்ட 7 பேரை தேசியப் பட்டியல் உறுப்பினர்களாக நியமித்த SJB – SLMC + ACMC  க்கு இடமில்லை

(SJB)

1.Ranjith Mathuma Bandara

2.Harin Fernando

3.Imthiaz Bakeer Makkar

4.Tissa Athanayak

5.Eran Wikramthunga

6.Mayantha Dissanayak

7.Dayani Gamage

Tags :
comments